30jul22_Jbford_UFC-612230jul22_Jbford_UFC-620330jul22_Jbford_UFC-638530jul22_Jbford_UFC-641930jul22_Jbford_UFC-646430jul22_Jbford_UFC-652830jul22_Jbford_UFC-685230jul22_Jbford_UFC-705230jul22_Jbford_UFC-706430jul22_Jbford_UFC-718330jul22_Jbford_UFC-723530jul22_Jbford_UFC-731330jul22_Jbford_UFC-738430jul22_Jbford_UFC-752530jul22_Jbford_UFC-759030jul22_Jbford_UFC-833830jul22_Jbford_UFC-838730jul22_Jbford_UFC-0966130jul22_Jbford_UFC-0968830jul22_Jbford_UFC-09728